Loading...
Home| Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Algemeen

Bedankt voor het bezoeken van deze website. Deze algemene verkoopvoorwaarden ("Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van producten op deze website.

 

Deze website wordt beheerd door dit merk. De termen "wij", "ons" en "onze" wanneer gebruikt in deze Servicevoorwaarden, betekenen dit merk en zijn dochterondernemingen, divisies, filialen, gelieerde ondernemingen of bedrijven onder gemeenschappelijk eigendom of beheer van dit merk.

 

De termen "u" en "uw" wanneer gebruikt in deze Servicevoorwaarden, betekenen elke persoon die producten koopt op/via deze Website.

 

Deze Website en de inhoud ervan zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door u. Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is verboden.

 

2. Toepasselijke bepalingen

De aankoop van producten op deze Website is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en aan deze Servicevoorwaarden. U accepteert, zonder beperking of voorbehoud, deze Servicevoorwaarden, die een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons vormen, wanneer het eerste van de volgende situaties zich voordoet:

(a) u goederen bestelt via deze website;

(b) u betaalt voor de bestelde goederen;

(c) u de levering van het geheel of een deel van de bestelde goederen hebt ontvangen; of

(d) u ​​anderszins hebt ingestemd met deze Servicevoorwaarden.

Als u niet akkoord gaat, verlaat dan deze website.

 

Deze Servicevoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Servicevoorwaarden worden op de Website geplaatst en u dient deze Servicevoorwaarden altijd door te lezen voordat u de Website gebruikt om er zeker van te zijn dat u een actueel begrip heeft van de Servicevoorwaarden op grond waarvan u toegang heeft tot deze Website. Als u geen toegang heeft tot de Servicevoorwaarden via internet, kunnen we op verzoek een kopie van de meest recente Servicevoorwaarden per e-mail verstrekken.

 

3. Volledige overeenkomst

Deze Servicevoorwaarden (samen met ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden, die hierin uitdrukkelijk door verwijzing zijn opgenomen en toegankelijk zijn op deze Website) bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van deze Website en geen verklaring, verklaring , mondelinge of schriftelijke aansporing, die hierin niet is opgenomen, bindt elke partij aan deze overeenkomst. Er zijn geen aanvullende of afwijkende voorwaarden of bepalingen die voor ons bindend zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door een functionaris van onze ondernemingen. Geen enkele andere vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om afstand te doen, te wijzigen, te wijzigen of toe te voegen aan de voorwaarden hiervan. Lees al deze documenten aandachtig door voordat u deze website gebruikt.

 

4.Prijzen:

De prijzen voor de producten die op de Website worden weergegeven, zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Bij het toevoegen van een product aan uw winkelwagen, wordt de B.T.W. die van toepassing zijn in het land waarnaar de producten worden verzonden, worden opgeteld bij het bedrag van uw aankoop.

 

De op de Website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. We behouden ons het recht voor om prijzen te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen. De prijzen die op enig moment op de Website worden weergegeven, zijn alleen geldig op dat moment.

 

Hoewel de Website met zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat de prijsinformatie op de Website fouten bevat. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod en behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren in geval van spel-, prijs- of andere fouten in de website-informatie.

 

5. Ons recht om de bestelling te weigeren en de aankoop te annuleren

We behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook een bestelling te weigeren of een aankoop te annuleren. Enkele van de situaties waarin we dit kunnen doen zijn:

 

(a) het (de) product(en) is (zijn) niet beschikbaar en/of niet op voorraad;

(b) we reden hebben om aan te nemen dat u koopt voor wederverkoop (u bent een wederverkoper en geen gewone consument);

(c) uw factuurgegevens zijn niet correct of niet verifieerbaar;

(d) uw betaling is niet bevestigd/geautoriseerd door onze geautomatiseerde betalingsbevestigingsservice;

(e) de weergegeven prijs van het (de) product(en) was onjuist; of

(f) we konden niet leveren op het door u opgegeven adres

 

6.Garantie:

De garantie voor onze producten is van toepassing op defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van levering van de Producten aan u. Producten waarvan u reden hebt om aan te nemen dat ze defect zijn wat betreft materialen en vakmanschap, moeten worden gefotografeerd en er moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de klantenservice. Indien de producten als defect worden beschouwd als gevolg van materiaal- of fabricagefouten van deze foto's, zullen de producten worden gerepareerd, vervangen of de aankoopprijs en oorspronkelijke leveringskosten worden terugbetaald. Uw rechten onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen blijven onaangetast door de garantie die in dit artikel wordt gegeven.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht of deze inbreuk maakt op enige garantie of anderszins. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw inkooporder, de op grond daarvan aan te gaan transactie of deze Servicevoorwaarden het totale bedrag overschrijden dat u voor de gekochte producten hebt betaald. Voor alle duidelijkheid: niets in dit document beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

 

8.Terugroepen

U zult volledig met ons samenwerken en alle redelijke hulp bieden in het geval dat we een product(en) terugroepen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u weet of vermoedt dat er een mogelijkheid bestaat dat producten het onderwerp worden of moeten worden van een terugroepactie.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

Het productlogo, alle productnamen, alle paginakoppen, alle aangepaste afbeeldingen, alle knoppictogrammen, alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze Website verschijnen, tenzij anders vermeld, zijn dienstmerken, handelsmerken (al dan niet geregistreerd) en/of handelskleding van dit merk (de "Marks"). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of trade dress die op de Website worden vermeld, weergegeven, geciteerd of anderszins aangegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U bent niet bevoegd om de Merken op enigerlei wijze weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U bent niet gemachtigd om handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of handelsstijlen van andere eigenaren weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke eigenaren.

 

U mag de Merken op de producten niet manipuleren, wijzigen, afleiden of anderszins wijzigen. We behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de producten en u verbindt zich ertoe niets te doen dat het eigendom van dit merk in en/of de waarde van dergelijke intellectuele eigendomsrechten kan schaden, afbreuk doen of anderszins schaden. Het gebruik of misbruik van de Merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of trade dress of enig ander materiaal hierin, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden.

 

10.Disclaimer-promoties

(a) Bestellingen die voor of na de kortingsperiode worden geplaatst, komen niet in aanmerking voor de korting;

(b) Een korting kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere korting;

(c) We behouden ons het recht voor om elke korting op elk moment te beëindigen;

(d) We behouden ons het recht voor om elke korting voor elke periode te verlengen;

(e) Neem bij vragen contact op met onze klantenservice.

 

11.Titel bij producten

De eigendom van alle producten die via deze Website zijn besteld, wordt aan u overgedragen na ontvangst door ons van de volledige betaling.